Salgs- og leveringsvilkår

Forsiden / Salgs- og leveringsvilkår

                  

ECIT Solutions A/S - salgs- & leveringsbetingelser

1.Generelt

Følgende betingelser finder anvendelse for køb af erhvervsprodukter – og tjenester hos ECIT Solutions A/S (i det følgende kaldet ECSOL).
 
Vilkårene finder anvendelse, medmindre andet skriftligt er aftalt mellem kunden og ECSOL.
 

2.Aftalen

Kunden skal ved aftaleindgåelsen give ECSOL oplysning om sin adresse, evt. installationsadresse samt eventuelle særskilte adresser, hvortil betalingsopkrævninger og/ eller meddelelser vedrørende aftalen skal sendes.
 

3.Levering

ECSOL angiver ved aftalens indgåelse eller i ordrebekræftelse, tidspunktet for bestillingens udførelse. Kan udførelsestidspunktet ikke angives, oplyser ECSOL om årsagen hertil.
 
Hvis ECSOL ikke kan udføre bestillingen til et angivet tidspunkt, giver ECSOL kunden meddelelse herom samt angiver et nyt udførelsestidspunkt. Kunden har ikke krav på erstatning i anledning af forsinkelsen.
 
Levering af produkter sker AB lager ECSOL´s adresse. Levering sker for kundens regning, medmindre det udtrykkeligt fremgår, at leverings- omkostningerne er inkluderet i prisen
 

4.Priser

Alle priser er, medmindre andet er angivet, i danske kroner eksklusiv moms. I priserne er inkluderet en eventuel skat og told samt øvrige ved aftalens underskrift gældende afgifter. Ved en eventuel ændring af de indeholdte afgifter vil priserne blive reguleret med den økonomiske nettokonsekvens heraf, ligesom ECSOL forbeholder sig ret til at regulere priserne i henhold til andre afgifter pålagt ved lovgivning.
 

5.Betalingsbetingelser

Opkrævninger i henhold til aftalen sker ved ud- sendelse af faktura med angivelse af betalingsfrist, som er netto 8 dage fra aftalens udførelse, med mindre andet er aftalt.
 
Ved forsinket betaling er ECSOL berettiget til at opkræve morarenter i henhold til rentelovens bestemmelser herom fra betalingsfristens udløb, og indtil betaling sker. ECSOL er endvidere berettiget til at opkræve gebyr ved udsendelse af rykkerbreve. Efter udsendelse af 2 rykkerbreve vil sagen blive overgivet til retslig inkasso med heraf følgende omkostninger til følge for kunden.
 

6.Konsulentafregning

Denne bestemmelse beskriver hvordan vores konsulenttimer afregnes. Den aktuelle grund- timepris kan oplyses ved at kontakte ECIT Solutions A/S på tlf. 70 23 00 56.
 

Afregning af konsulenttimer

Der afregnes ikke kørsel pr. kilometer, men benyttes normal konsulenttimepris under transport. Afregningen af konsulenttimer sker altid pr. påbe- gyndt hele time. Udenfor normal arbejdstid tillæg- ges for hver time en pris efter nedenstående skema. ECSOL har intet tilkaldegebyr eller start- gebyr indenfor normal kontortid.
 

Døgnservice

Efter kl. 17:00 samt inden kl. 7:00 på hverdage samt hele weekenden og helligdage, betragtes som døgnservice. Tilkaldes en konsulent eller tekniker i disse tidsrum pålægges tilkaldegebyr stort kr. 1.000,- ekskl. moms. Telefonsupport indenfor døgnservice pålægges et gebyr stort kr. 1.800,- ekskl. moms.
Døgnservice kan kontaktes på tlf. 70 23 00 56.

Telefonsupport

Afregning af telefonsupport sker pr. påbegyndt kvarter. Udenfor normal arbejdstid er der et tillæg som kan ses i nedenstående skema. Såfremt man har en driftsaftale med ECSOL, som dækker telefonsupport, fx Outsourcing Professionel, faktureres der ikke telefonsupport.
 

Definering af arbejdstid

Nedenstående skema viser arbejdstid fordelt over de forskellige dage samt tillæg til almindelig konsulenttimer i de respektive intervaller.
 


Dag Tidsrum Tillæg
Mandag – Fredag 07:00 – 17:00 0%
Mandag – Fredag 17:00 – 07:00 100%
Lørdag, søndag og helligdage 00:00 – 24:00 100%
 

7.Ejendomsforbehold

ECSOL forbeholder sig ejendomsretten til levere- de varer indtil hele købesummen inkl. leverings- omkostninger samt evt. renter og omkostninger i den anledning er betalt fuldt ud.
 

8.Mangler og reklamation

Ved levering skal kunden straks foretage en sådan undersøgelse af det solgte, som ordentlig forretningsbrug kræver. Hvis kunden vil påberåbe sig en mangel, skal denne straks give ECSOL meddelelse herom, samt anføre hvori manglen består. Såfremt kunden har opdaget eller burde have opdaget manglen og der ikke reklameres som anført, kan manglen ikke senere gøres gældende.
 
Ved kundens rapportering af fejl og mangler vil ECSOL hurtigst muligt søge at afhjælpe disse indenfor rimelig tid. Fejlretning sker uden beregning, medmindre fejlen eller manglen skyldes forhold uden for ECSOL´s kontrol og / eller ansvar. I så fald forbeholder ECSOL sig ret til at fakturere sit tidsforbrug i henhold til de til enhver tid gældende takster.
 
I øvrigt gælder den i henhold til købeloven, angivne reklamationsfrist, som er 2 år.
 

9.Misligholdelse

Såfremt en af parterne væsentlig misligholder sine forpligtelser i henhold til aftalen er hver af parterne berettiget til med øjeblikkelig virkning at hæve aftalen og kræve sit tab herved samt eventuelle udeståender erstattet efter dansk rets al- mindelige regler jfr. dog pkt. 10.
 
Følgende forhold anses for væsentlig mislighol- delse:


  • Kundens manglende betaling af forfaldne pengeydelser,
  • Kundens konkurs, betalingsstandsning, eller såfremt kundens formueforhold i øvrigt må vise sig at være sådanne, at det må antages, at han vil være ude af stand til at opfylde sine forpligtelser i henhold til parternes aftale
(anteciperet misligholdelse)
  • Kundens lovstridige handlinger eller undla- delser ved brug af de i aftalen indeholdte produkter og tjenester.
  • Kundens tilsidesættelse af øvrige forpligtelser, som påhviler kunden i henhold til nær- værende vilkår.
 
 

10.Erstatningsansvar

ECSOL er erstatningsansvarlig i henhold til dansk rets almindelige erstatningsregler for tab som følge af handlinger eller undladelser forårsaget af ECSOL eller nogen, som ECSOL har ansvaret for, med nedenfor nævnte begrænsninger:
 
ECSOL er uden ansvar for tab, ulempe eller skade som følge af afbrydelse, forstyrrelser på internet, tab af informationer mv, eller mangler ved betjeningen, som skyldes uagtsomme handlinger eller undladelser begået af ECSOL eller dennes med- arbejdere. I øvrigt er ECSOL ikke ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab eller andet indirekte tab.
 
ECSOL er endvidere ikke forpligtet til at betale erstatning, såfremt den manglende udførelse skyldes forhold udenfor ECSOL´s kontrol, herunder, men ikke begrænset til, lynnedslag, oversvømmelser, ildebrand, krig, leverandørsvigt, almindelig vareknaphed, strejke og lockout, herunder også blandt ECSOL´s egne medarbejdere.
 

11.Produktansvar

I det omfang ikke andet følger af dansk rets ufra- vigelige regler om produktansvar gælder følgende begrænsninger. ECSOL er kun ansvarlig for skader forårsaget af en af ECSOL leveret vare i det omfang, det
kan bevises at skaden skyldes ECSOL fejl eller forsømmelse.
 

12.Ansvarsbegrænsning

For skader på kundens produkter mv., opstået som følge af kundens benyttelse af ikke godkendte og ulovlige produkter, er ECSOL ikke erstatningsansvarlige.
 

13.Ændringer af priser og vilkår

ECSOL kan i løbende aftaleforhold ændre salgs- og leveringsbetingelser med et varsel på mindst 30 arbejdsdage. Kunden skal underrettes ved skriftlig meddelelse, hvilket kan ske ved på førelse på eventuel opkrævning. Ændring af priser kan ske med et forudgående skriftligt varsel på 1 måned. Ændringen får virkning for den betalings- periode, der begynder samtidig med eller efter ikrafttrædelsesdatoen for ændringerne.
 

14.Særligt vedrørende tjenesteydelser

Salg og installation af produkter omfatter ikke kursus heri. Kursus tilbydes efter tilbud herpå.
 
Telefontid faktureres særskilt pr. påbegyndt kvarter.
Der henvises her til konsulentafregning jfr. pkt.
”Konsulentafregning”.
 
ECSOL er ikke ansvarlig for driftsforstyrrelser mv., som ikke skyldes ECSOL, under arbejde for kunden, hvorfor kunden bliver faktureret for den tid mv., som er forbrugt for arbejdets gennemførelse.
 

Særligt for programmeringsopgaver

Såfremt kunden foretager programændringer uden ECSOL´s forudgående samtykke, bortfalder ECSOL´s forpligtelser i relation til programmellet i enhver henseende, herunder afhjælpning af mangler og udførelse af vedligeholdelse.
 

15.Lovvalg og værneting

Enhver tvist mellem parterne, der udspringer af nærværende aftale, skal afgøres efter dansk ret.
Værneting skal være Voldgiftsretten i Århus.